Site voorwaarden

I. ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST
1. Welkom op WWW.MERCURIUSPARTICIPATIES.NL. Onderstaand zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en investeringmaatschappij Mercurius Handelsparticipaties (hierna “Mercurius”). Door gebruik te maken van onze website, geeft u aan dat u onze voorwaarden heeft gelezen, deze begrijpt en accepteert dat u gehouden bent aan deze voorwaarden en dat u zich zult houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik dan onze website niet. Indien u onze website WWW.MERCURIUSPARTICIPATIES.NL bezoekt, accepteert u deze voorwaarden. U gelieve de voorwaarden zorgvuldig te lezen.

2. Deze website wordt gecontroleerd en in de lucht gehouden door Mercurius vanuit het hoofdkantoor in Nederland. Mercurius sluit iedere aansprakelijkheid uit inzake de juistheid en de beschikbaarheid van het materiaal op onze website voor gebruik op andere locaties, en toegang tot deze materialen vanuit andere landen waar deze inhoud mogelijk illegaal en verboden is. Gebruikers die onze website vanuit een andere locatie bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn zelf gehouden aan de lokale wetten en regelgeving.

3. Enige claim gerelateerd aan, en het gebruik van, deze website en de inhoud van de website valt onder de Nederlandse wetgeving.

II. COPYRIGHT/AUTEURSRECHTEN
1. De volledige inhoud van deze website, zoals tekst, plaatjes, afbeeldingen, logo's, ikonen, audio clips, digitale downloads, database gegevens, en software, zijn het eigendom van Mercurius of zijn toeleveranciers en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.
 
2. De samenstelling van de gehele inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van Mercurius en is beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.
 
3. Alle software welke is toegepast op de website is het eigendom van Mercurius of zijn software toeleveranciers en is beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.

III. LICENTIE EN TOEGANG TOT DE WEBSITE
1. Mercurius verleent u een beperkte toegangslicentie tot onze website voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan gegevens te downloaden (anders dan noodzakelijk voor de opbouw en weergave van de pagina), te veranderen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mercurius.

2. Deze licentie en de inhoud van de website mogen niet worden doorverkocht of op enigerlei wijze commercieel worden gebruikt. Hieronder vallen onder meer enige verzameling, samenstelling of aggregatie van productgegevens, -omschrijvingen of -prijzen; enig afgeleid gebruik van de website of de inhoud; enige vorm van downloaden of kopieren van (klant)gegevens ten voordele van een andere commerciele aanbieder; of enig gebruik van data mining, robots, of vergelijkbare dataverzamelingstechnieken.

3. Deze website, of delen hiervan, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, of op enigerlei wijze commercieel geexploiteerd worden zonder de uitdrukkkelijke schriftelijke toestemming van Mercurius.

4. Wij geven u een gelimiteerd, herroepbaar en niet-exclusief recht om vanuit uw Site een link te creeeren naar de home pagina van WWW.MERCURIUSPARTICIPATIES.NL zolang deze link Mercurius of hun producten of diensten niet op een foutieve, misleidende, valse, denigrerende of op andere wijze beledigende wijze weergeeft.

IV. INVESTERINGS- EN PARTICIPATIEVOORSTELLEN
1. Mercurius behoudt zich alle rechten voor hoe te handelen in het geval van een aanvraag tot financiering c.q. voorlegging van een investeringsvoorstel.

2. De informatie op onze website is geen aanbieding, niet impliciet noch expliciet, en mag ook niet als zodanig geinterpreteerd worden.

3. Mercurius heeft geen enkele verplichting om een aanbieding of voorstel te doen en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een aanvraag af te wijzen.

V. EXTERNE LINKS
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Mercurius welke geen eigendom zijn van Mercurius. Deze links dienen slechts ter informatie van de bezoeker. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Mercurius. Hoewel Mercurius uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Mercurius worden onderhouden wordt afgewezen.

VI. UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES
1. U accepteert dat het gebruik van deze website op uw eigen risico geschiedt. Mercurius kan niet garanderen dat deze website, zijn servers of e-mail verstuurd van Mercurius of MERCURIUSPARTICIPATIES.NL vrij zijn van virussen en andere schadelijke componenten.

2. Mercurius accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade op enigerlei wijze onstaan uit of door het gebruik van deze website, inclusief doch niet gelimiteerd tot directe, indirecte, incidentele, en vervolgschade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot de op de website aangegeven richtlijnen voor onderhoud en installatie.

VII. TOEPASSELIJK RECHT
1. Met het bezoek aan MERCURIUSPARTICIPATIES.NL stemt u in dat Nederlands recht van toepassing is op deze Gebruiksvoorwaarden en op enig verschil van mening dat tussen u en Mercurius kan ontstaan.

IX. DISPUTEN EN CONFLICTEN
1. Enig meningsverschil en/of conflict op enigerlei wijze gerelateerd aan uw bezoek aan MERCURIUSPARTICIPATIES.NL zal behandeld worden door de van toepassing zijnde rechtbank te Amsterdam, The Netherlands.

X. BELEID TEN AANZIEN VAN DE SITE, WIJZIGINGEN EN JURIDISCHE DEELBAARHEID EN UITSLUITING
1. Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment onze website en/of deze voorwaarden te wijzigen. Indien een van de voorwaarden als ongeldig, onwettig of om enige reden als niet afdwingbaar zal worden bestempeld, wordt deze voorwaarde deelbaar geacht en uitgesloten van deze overeenkomst. Indien dit plaatsvindt zal hierdoor de overeenkomst aangaande de overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Het is Mercurius toegestaan om op ieder moment deze Gebruiksvoorwaarden te herzien, te wijzigen en de gewijzigde versie op de website te publiceren.

3. Met het gebruik van onze website verklaart u gehouden te zijn aan deze wijzigingen en u dient derhalve periodiek deze pagina te bezoeken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.Mercurius Handelsparticipaties
Mercurius Handelsparticipaties
Kapitaal, Management en Ondernemerschap voor Handelsondernemingen


Copyright 2004, Mercurius Handelsparticipaties. Alle rechten voorbehouden.
WWW.MERCURIUSPARTICIPATIES.NL
Tel: 036-5346496 Email: info@mercuriusparticipaties.nl